Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 17-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102910515906015451530301015154
2Wytrzymałość materiałów II304151515154E
3Mechanika budowli II305151515155E
4Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
5Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
6Konstrukcje betonowe II305151515155E
7Konstrukcje metalowe II305151515155E
8Zarządzanie przedsięwzięciami, przetargi i kontrakty w budownictwie304151515154E
DPrzedmioty specjalnościowe3603518045135151527545107545602015153
9Fundamenty specjalne303151515153
10Mosty II30230302
11Technologia konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych304151515154E
12Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne303151515153
13Technologia robót remontowych303151515153E
14Teoria decyzji i zarządzania4551515151515155E
15Organizacja i kierowanie budową302151515152
16Systemy informacyjne i komputerowego wspomagania zarządzania455153015305
17Ekonomika budownictwa II303151515153E
18Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem302151515152
18Zarządzanie i marketing w fimie budowlanej303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem45231530153023
20Przedmioty uzupełniające do doplomów
302151515152
21Seminarium dyplomowe15115151
22Praca dyplomowa2020
Razem645903154560225901515602010575207545602045303030
645180180180105
Egzaminy103331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty uzupełniające do doplomów
E1a Technologia remontów i modernizacji