Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 13-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne721218541839276993
1Przedmiot wybieralny humanistyczny
18399993
2Matematyczne warsztaty językowe
36636183183
3Zarządzanie strategiczne18399993
BPrzedmioty podstawowe22534117999998192718187
1Analiza matematyczna72103636363610E
2Analiza zespolona367181818187E
3Analiza funkcjonalna366181818186E
4Metody stochastyczne456279927996E
5Topologia365181818185
CPrzedmioty kierunkowe2343511781364536912361818133627910
1Przedmiot wybieralny 1
365181818185
2Przedmiot wybieralny 2
367181818187E
3Przedmiot wybieralny 3
365181818185
4Równania różniczkowe54727189271897E
5Matematyczne podstawy informatyki365189918995
6Obliczenia naukowe366181818186
DPrzedmioty specjalnościowe144247263936279121818718185
1Ekonometria366189918996E
2Ekonomia matematyczna365181818185E
3Modele dyskretne rynku finansowego366181818186E
4Matematyka finansowa367181818187E
EPrzedmioty związane z dyplomem51153615183181512
1Praca magisterska15915159E
2Seminarium dyplomowe36636183183
Razem72612032429754361599999309090183072541827635491821181512
72620719814414433
Egzaminy1133311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny humanistyczny
A1 Encyklopedia prawa
A2 Komunikacja interpersonalna

Matematyczne warsztaty językowe
A1 Matematyczne warsztaty językowe I
A2 Matematyczne warsztaty językowe II

Przedmiot wybieralny 3
C1 Matematyczne podstawy kryptologii
C2 Podstawy kryptografii i wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej

Przedmiot wybieralny 2
C1 Geometria różniczkowa
C2 Rachunek wariacyjny i sterowanie optymalne

Przedmiot wybieralny 1
C1 Podstawy topologii algebraicznej
C2 Algorytmy w geometrii semialgebraicznej
C3 Ekonofizyka